BELEID VAN HET 60E BESTUUR DER W.S.G. ISAAC NEWTONSpeerpunten


I Internationalisering
Aankomend collegejaar zal de bachelor Werktuigbouwkunde Engels als voertaal krijgen. Dit betekent dat de nieuwe eerstejaars studenten ook internationale studenten kunnen zijn die geen Nederlands spreken. Uiteraard wordt ook de instroom van buitenlandse studenten in de master steeds groter. De studievereniging zal verder opengesteld worden voor deze internationale studenten door van verschillende documenten een Engelstalige variant te maken. Hierbij wordt prioriteitgelegd bij het inschrij ormulier, het declaratiebeleid, het buscontract en het huishoudelijk regelement. De nieuwe website is al volledig Engelstalig en zal ook zo blijven om opener te zijn voor internationale studenten. Er zal naar gestreefd worden om alle lunchlezingen in het Engels te laten geven, tenzij dit bij het bedrijf niet mogelijk is. Verder zullen integrerende activiteiten worden georganiseerd en zal op de posters de voertaal van het evenement worden aangegeven. Uiteraard zullen ook veranderingen in de Appel plaatsvinden en zal in elke editie van het verenigingsblad een Engelstalig artikel staan en zal het Woord van de Voorzitter en het Verenigingsnieuws in het Engels zijn. Op deze manier hoopt het bestuur om de internationale studenten meer bij het studiegenootschap te betrekken en te zorgen dat ook zij actief worden bij Newton.


II Bedrijfssectoren uitbreiden
Newton heeft veel contacten met het bedrijfsleven, maar de sectoren waar deze bedrijven zich in bevinden zijn vaak erg beperkt. Off shore is bijvoorbeeld een sector waar veel van onze contacten zich in bevinden, maar met bedrijven in de lucht- en ruimtevaart sector zijn maar
weinig contacten. Ook is bekend dat een gedeelte van de afgestudeerde werktuigbouwkunde studenten niet bij een werktuigbouwkunde gerelateerd bedrijf gaat werken, maar bijvoorbeeld bij een beurs gerelateerd bedrijf. Dit jaar gaan we de sectoren die aan Newton verbonden zijn uitbreiden om zo onze studenten een breder beeld te geven wat ze na hun studie kunnen gaan doen. Hierbij kan dus gedacht worden aan andere sectoren binnen de techniek, maar ook aan sectoren die niet onder de techniek vallen.


III Groot evenement
Het bestuur zal dit jaar een groot evenement organiseren dat informeel van aard is en tot doel heeft om de leden zich te laten vermaken en elkaar beter te leren kennen. Bij de organisatie van dit evenement zal gekeken worden naar samenwerking met andere verenigingen binnen de Universiteit Twente, en/of met de andere Werktuigbouwkundige studieverenigingen in Eindhoven en Delft. Het evenement zal in ieder geval een hele dag in beslag nemen.


IV Constructieruimte herstructureren
De laatste tijd is gebleken dat de constructieruimte vaak rommelig en onoverzichtelijk is. Om meer structuur te creeren zal een plattegrond gemaakt worden van de constructieruimte en zal door middel van lijnen op de vloer een indeling gemaakt worden voor de werkruimtes van de commissies. Ook zal verduidelijkt worden waar de verschillende gereedschappen moeten worden opgeborgen en zullen er duidelijke afspraken met deze commissies worden gemaakt over het gebruik en het netjes houden van de constructieruimte. Het bestuur zal de commissies er op aanspreken indien de regels niet worden nageleefd en de commissies de constructieruimte niet netjes houden.


V Ondersteuning bij onderwijs
Het bestuur zal gedurende het jaar verschillende activiteiten organiseren om de leden te helpen bij hun studie en het verbeteren van hun vaardigheden op academisch vlak. Om dit te realiseren zullen verschillende cursussen worden georganiseerd om kennis op te frissen en om nieuwe kennis te verkrijgen. Er zal bijvoorbeeld een opfriscursus voor Matlab en SolidWorks gegeven worden voor met name tweede en derdejaars studenten na de zomervakantie. Eventueel zullen deze cursussen door masterstudenten gegeven worden om deze leden meer bij de vereniging te betrekken. Daarnaast zullen cursussen worden gegeven voor vaardigheden die niet in het curriculum van Werktuigbouwkunde zitten. Ook zullen studieavonden worden georganiseerd waarbij studenten in de Horst aan het werk kunnen en daarbij met medestudenten kunnen overleggen. Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid om hier ook studentassistenten bij te betrekken om
de studenten nog beter te kunnen ondersteunen. Verder zal het bestuur proberen om extra colleges te organiseren in samenwerking met docenten in voorbereiding op herkansingen om de benodigde kennis weer op te frissen.


1 Algemeen
1.1 Het bestuur zal de aanwezige faciliteiten van de vereniging onderhouden en waar nodig vervangen.
1.1.1 Het bestuur zal het mogelijk maken om ook frisdrank te nuttigen als je geen contant geld hebt.
1.1.2 Het bestuur zal de Newton website onderhouden en zorgen dat eventuele problemen worden opgelost.
1.1.3 Het bestuur zal een nieuwe bank aanscha en voor in de Newtonkamer.
1.2 Het bestuur zal promoten dat leden zelf een nieuwe pot koe zetten als de oude pot koe op is.
1.3 Het bestuur zal Newton merchandise regelen.
1.4 Het bestuur zal de Newtonkamer gedurende de collegeweken open houden, en waar mogelijk buiten deze periode.
1.5 Er zal gezorgd worden dat er bij activiteiten zoveel mogelijk (en minstens een) bestuurders aanwezig zijn. Mocht de activiteit met andere studieverenigingen georganiseerd worden dan zal het bestuur stimuleren dat er van hen ook zoveel mogelijk bestuurders aanwezig zijn.
1.6 Door het bestuur zal er een lunch worden georganiseerd voor de medewerkers die van belang zijn voor de vereniging om ze te bedanken.
1.7 Het bestuur zal een grote klus activiteit organiseren.
1.8 Het bestuur zal een cantus organiseren.
1.9 Het bestuur zal een gala organiseren.


2 Intern
2.1 Het bestuur zal zoveel mogelijk leden bij de vereniging betrekken en hen de mogelijkheid geven om zich te ontplooien.
2.1.1 Het bestuur zal de commissies begeleiden door per commissie minimaal een bestuurs-contactpersoon aan te stellen.
2.1.2 Na opstarten van de commissie zullen leden van de Euroreis (Europa reis) en Symposium commissies een gemotiveerde functieverdeling moeten inleveren bij het bestuur, waarna op basis daarvan een geschikte verdeling zal worden
gemaakt in samenwerking met het bestuur.
2.1.3 De voorzitter, penningmeester en commissaris externe betrekkingen van een commissie zullen worden ingewerkt in hun taak door een bestuurder. Bij voorkeur zal dit gebeuren door een bestuurder met dezelfde functie, de penningmeester zal worden ingewerkt door de Commissaris Commissie Financiën. De overige commissieleden zullen worden ingewerkt door de commissie begeleider.
2.1.4 Het bestuur zal penningmeesters en externen van de Euroreis, De BeNeLux-reis (Duitsland, België, Nederland, Luxemburg reis) en Symposium commissie inwerken in respectievelijk het boekhoudsysteem en het CRM-systeem (Customer Relationship Management systeem).
2.1.5 Het bestuur zal vier keer per jaar een penningmeesteroverleg organiseren zodat de penningmeesters van elkaar kunnen leren. Bij voorkeur gebeurt dit tegelijkertijd met het controleren van de begroting van andere commissies.
2.1.6 Het bestuur zal na afloop van de commissie de eindafrekening controleren en de opmerkingen doorgeven aan de penningmeester van de commissie.
2.1.7 Bij de een van de eerste vergaderingen van een nieuwe commissie zullen ook oudcommissieleden aanwezig zijn om vragen van de nieuwe commissie te kunnen beantwoorden, mits relevant.
2.1.8 Het bestuur zal na afloop van een commissie een persoonlijk, handgeschreven bedankkaartje aan commissieleden geven, om zo een woord van dank uit te spreken en de actieve leden te waarderen.
2.1.9 Tweemaal per jaar zal de commissie-interessemarkt worden georganiseerd, waarbij er voorafgaand korte presentaties worden gegeven door het bestuur over de commissies die aan bod komen. Tevens wordt de globale tijdsbesteding per
commissie genoemd.
2.1.10 Het bestuur zal gedurende het eerste en derde kwartiel koffiedates organiseren om de eerstejaars een goed beeld te geven van wat Newton voor hen kan betekenen en om de eerstejaars de kans te geven kennis te maken met het nieuwe bestuur. Ook zal hier gepeild worden of er klachten of vragen zijn aangaande het onderwijs.
2.1.11 Er zal binnen een maand in het eerste kwartiel een tweetal activiteiten worden georganiseerd zodat eerstejaars goed worden betrokken bij de vereniging. Een zal er georganiseerd worden door de AXI (activiteiten commissie) en een door de EerstejaarsAXI (eerstejaars activiteiten commissie).
2.1.12 Ter bevordering van de kennisoverdracht zullen de nieuwe AXI en de EerstejaarsAXI aan het begin van het jaar een activiteit organiseren met hun voorgangers.
2.2 Het bestuur zal aandacht besteden aan het functioneren van de EersteJaars Constructie commissies (EJC's).
2.2.1 Er zal een presentatiemoment worden georganiseerd voor het project van de EJC's om hun resultaat te presenteren. Dit zal in combinatie zijn met een borrel waarvan de datum vooraf wordt vastgesteld.
2.2.2 Het bestuur zal kritisch kijken naar de haalbaarheid van de projecten en deze daar waar nodig bijsturen.
2.2.3 Het bestuur zal aanwezig zijn bij minstens 2 klusmomenten van de EJC's. Bij voorkeur zijn dit de commissiebegeleiders omdat zij weten wat er speelt binnen de commissie en dus extra aan kunnen sturen.
2.3 Er zullen gedurende het jaar excursies en cursussen georganiseerd worden door of in samenwerking met het bestuur.
2.3.1 De CoLeXie (excursie commissie) zal minimaal 8 excursies organiseren gedurende het jaar, in samenwerking met het bestuur. Er zal worden gestreefd om deze gratis te houden.
2.3.2 Het bestuur zal gedurende het jaar minimaal 10 cursussen organiseren.
2.3.3 Er zal een commissie opgezet worden om De BeNeLux-reis te organiseren.
2.3.4 Het bestuur zal erop toezien dat het carrieregerichte aspect van de cursussen en excursies meer gepromoot wordt ten behoeve van het aantrekken van masterstudenten.
2.4 Doorlopende commissies zullen tussentijds gevalueerd worden door een bestuurslid die deze commissie niet begeleidt. Voor afgeronde commissies zal hetzelfde achteraf gebeuren.
2.4.1 Het draaiboek zal met de nieuwe commissieleden worden besproken zodat valkuilen zoveel mogelijk worden vermeden.
2.4.2 Het bestuur zal na de afronding van een commissie het desbetre ende draaiboek herzien naar aanleiding van een evaluatiegesprek. Gedurende deze evaluatie zal samen met de commissie het draaiboek worden besproken en aangepast.
2.5 Het draaiboek voor de commissies zal herzien en waar nodig verbeterd worden.
2.5.1 Het bestuur zal er voor zorgen dat commissies toegang hebben tot de draaiboeken van relevante commissies. Alleen het bestuur zal deze informatie kunnen aanpassen.
2.5.2 De informatie van de draaiboeken zal op de nieuwe website terug te vinden zijn.
2.6 Het bestuur zal activiteiten organiseren om de commissies beter te leren kennen. Hier zullen zo veel mogelijk en minimaal twee bestuurders bij aanwezig zijn. In overleg met de commissie kunnen hier ook oud-commissieleden voor worden uitgenodigd.
2.7 Het bestuur zal de AmbiCie (mastercommissie) helpen (pre-)masters meer te betrekken bij de vereniging.
2.7.1 Tijdens de Master Kick-In zal de AmbiCie een programma opstellen om (pre-)masters met de vereniging kennis te laten maken.
2.8 Het bestuur zal er voor zorgen dat activiteiten goed zullen worden vastgelegd op foto door de FotoCie (fotogra e commissie). Het bestuur zal erop toezien dat de FotoCie op de hoogte is van waar hun aanwezigheid gewenst is.
2.9 Het bestuur zal aandacht besteden aan de door het bestuur georganiseerde borrels zodat deze beter worden bezocht.
2.9.1 Eten bestellen tijdens borrels zal doorgezet worden in overleg met de Borrelcie (borrel commissie) en indien de minimale bestelhoeveelheid van vijf gehaald kan worden. Ook zal bij het promoten van de borrel aangekondigd worden dat deze mogelijkheid bestaat.
2.9.2 Commissieborrels (zoals bijvoorbeeld de EJC presentatie borrel) zullen minimaal een week van tevoren worden aangekondigd en meer gepromoot worden door middel van informeel contact en social media.
2.9.3 Om disputen en vriendengroepen te betrekken bij de vereniging zal er een (borrel-)activiteit worden opgezet toegewijd aan deze disputen en vriendengroepen, die toegankelijk is voor alle Newtonleden.
2.10 Het bestuur zal de leden op de hoogte stellen van alle activiteiten van Newton.
2.10.1 De activiteiten zullen op het scherm in de Newtonkamer en op de dag zelf op de lichtkrant getoond worden.
2.10.2 Onderaan de puzzel zal een overzicht van de aankomende activiteiten worden geplaatst.
2.10.3 Het bestuur zal aan het einde van elke maand (m.u.v. van de zomervakantie) een verenigingsmail sturen met daarin een gestructureerd overzicht van alle activiteiten en andere belangrijke data van de komende maand. Ook is er ruimte voor mededelingen van commissies en andere belangrijke zaken.
2.10.4 Het bestuur zal de Google activiteitenagenda promoten onder de leden en deze bijhouden.
2.10.5 Het bestuur zal het scherm bij de liften in de Horsttoren up-to-date houden.
2.10.6 Middels het stoplicht zal aangegeven worden wanneer er een borrel plaatsvindt.


3 Externe betrekkingen
3.1 Het bestuur zal toezien op het gebruik van het CRM-systeem door de IC-Reis (Intercontinentale reis), Euroreis, De BeNeLux-reis en Symposium commissie en de commissaris externe betrekkingen van het bestuur.
3.2 Het bestuur zal elke reguliere collegeweek een lunchlezing organiseren, met uitzondering van de tentamenweken.
3.3 Het verenigingsprofiel zal worden uitgedeeld bij bedrijven.
3.4 Het contact met Principia (alumnivereniging) zal worden onderhouden.
3.4.1 Het bestuur zal Principia assisteren bij het organiseren van de meeloopdagen.
3.4.2 Het bestuur zal aanschuiven bij de vergaderingen van Principia.
3.5 De advertorials in de Appel (verenigingsblad) zullen worden gepromoot bij bedrijven en er zal een duidelijke richtlijn als advies aan bedrijven worden gegeven om een inhoudelijk en interessant verhaal te garanderen.
3.6 Het bestuur zal goed contact onderhouden met de zusterverenigingen en kennisoverdracht bevorderen door aanwezig te zijn bij het WedT-overleg (Werktuigbouwkunde Eindhoven, Delft, Twente) en de constitutieborrels.
3.7 Het bestuur zal het aantal sectoren waarin partners zich bevinden uitbreiden om zo de student een breder beeld te geven van zijn/haar mogelijkheden voor stages, afstudeerplaatsen en werk na de studie.


4 Onderwijs
4.1 Het bestuur zal nauwlettend de kwaliteit van het onderwijs in de gaten houden.
4.1.1 Het bestuur zal aan het begin van het collegejaar duidelijk kenbaar maken dat studenten (met name eerstejaars) met klachten over het onderwijs bij de vereniging terecht kunnen.
4.1.2 Het bestuur zal elk kwartiel een onderwijsmail sturen met daarin relevante informatie voor de studenten.
4.1.3 Het bestuur zal de samenvattingen van de evaluaties van de bachelorvakken Werktuigbouwkunde, de master Mechanical Engineering en de master Sustainable Energy Technology (SET), naast het publiceren in de Appel, ook op de Newtonsite aanbieden.
4.1.4 Het bestuur zal een onderwijsprijs uitreiken aan de, door de leden verkozen, beste docent.
4.1.5 Het bestuur zal bij de koedates en andere informele momenten de ervaringen met het onderwijs peilen en documenteren om problemen zo snel mogelijk te kunnen terugkoppelen naar de opleiding.
4.1.6 Het bestuur zal samen met een klankbordgroep uit elk leerjaar van de Bachelor tweemaal per kwartiel overleg hebben om zo op de hoogte te blijven van wat er gaande is binnen het onderwijs. In het geval van de minoren zullen voor 3 minoren klankbordgroepen komen.
4.1.7 Er zullen onderwijsgesprekken (gesprek met de opleidingsdirecteur, bachelor coördinator en de studieadviseurs op basis van de klankbordgesprekken) worden gehouden.
4.2 Het bestuur zal de tentamens en samenvattingen op de site zetten zodat deze voor zowel bachelor- als voor masterstudenten actueel en toegankelijk blijven.
4.2.1 Bij het inleveren van een tentamen zullen de eerste drie personen die deze hebben ingeleverd direct beloond worden met een gratis versnapering.
4.2.2 Het bestuur zal bij het ontvangen van het tentamen, deze binnen een week op de site zetten.
4.2.3 Het bestuur zal deze database opschonen en vakken die niet meer bestaan in een aparte map onderbrengen.
4.3 Het bestuur zal in overleg met docenten opfriscursussen organiseren voor studenten.
4.3.1 Het bestuur zal zorgen dat studenten een extra Matlab, SolidWorks en Latex cursus kunnen volgen zodat zij hun opgedane kennis uit het curriculum van het eerste jaar kunnen opfrissen.
4.3.2 In overleg met docenten zal het bestuur zorgen dat studenten voor hun herkansingen een opfriscursus krijgen van bijvoorbeeld een studentassistent of masterstudent.
4.4 Het bestuur zet zich in voor een daadkrachtige medezeggenschap op alle niveaus om te zorgen dat de mening van haar leden meegenomen wordt in het te vormen beleid van de universiteit.
4.4.1 Het bestuur zal actief bijdragen in het uitdragen van het belang en nut van medezeggenschap. Om dit te waarborgen zal het bestuur waar mogelijk bijdragen aan het onder de aandacht brengen van de verkiezingen/selectie van de OLC, FR (Faculteitsraad) en UR (Universiteitsraad) indien deze plaatsvinden.
4.4.2 Het bestuur zal actief promoten wanneer en op welke manier leden zich kandidaat kunnen stellen om plaats te nemen in de medezeggenschapsraden.
4.5 Het bestuur zal klankbordgesprekken met bachelorstudenten houden.
4.5.1 Er zal terugkoppeling van de resultaten van onderwijsgesprekken naar de klankbordgroepen plaatsvinden.
4.5.2 Vanwege de verandering in voertaal zal, in overleg met de opleiding, voor de jaargang 2017/2018 worden getracht een afgevaardigde per projectgroep voor de klankbordgesprekken aan te stellen. Hierbij wordt tijdens de gesprekken nadruk gelegd op de voertaal.
4.5.3 De conclusie van de klankbordgesprekken zal input voor de onderwijsgesprekken vormen.
4.6 De evaluatie enquêtes zullen worden gepromoot.
4.7 De belangrijkste punten van de onderwijsmail zullen op de site worden geplaatst.
4.8 Het bestuur zal een onderwijscomite instellen.
4.8.1 Het comité heeft als doel het bewerkstelligen van samenwerking tussen werktuigbouwkundige leden van de OLC, FR en UR.
4.8.2 De leden van de OLC, FR en UR zullen lid zijn van het comité.
4.8.3 Het comité zal worden begeleid door de Commissaris Onderwijs.
4.8.4 Elk kwartiel zal een vergadering plaatsvinden waarin leden van de OLC, FR en UR de belangrijke zaken en pijnpunten met elkaar bespreken.
4.8.5 Er is ruimte voor twee personen van iedere klankbordgroep om aan te schuiven bij deze vergaderingen.
4.9 Het bestuur zal voor elk eerstejaarsproject een doortrekavond organiseren.
4.9.1 Mocht deze samenvallen met het einde van het project voor tweede- en/of ouderejaars, dan zal deze avond ook onder deze jaargangen gepromoot worden.
4.9.2 Voor de eerstejaars-deelnemers zal er eten worden geregeld tegen betaling.
4.10 Het bestuur zal elk kwartiel minimaal een studieavond organiseren waar studenten samen aan hun vakken kunnen werken, eventueel onder begeleiding van studenten die dit vak al gehaald hebben.
4.11 Het bestuur zal de masterstagelunch organiseren met als doel masterstudenten een goed beeld te geven wat het stagetraject inhoud.


5 Internationalisering
5.1 De verenigingsmail en de onderwijsmail zullen worden vertaald naar Engels en in combinatie met de Nederlandse versie worden verstuurd.
5.2 Engelstalige artikelen zullen geplaatst worden op de Appelpagina van de Newtonsite en er zal ten minste een Engelstalig artikel per editie in de Appel zelf geplaatst worden.
5.3 Bij de aankondiging van activiteiten zal op de poster vermeld worden wat de voertaal van de activiteit is.
5.4 Lunchlezingen zullen in het Engels gegeven worden tenzij dit bij het bedrijf niet mogelijk is.
5.5 Het bestuur zal activiteiten opzetten om de integratie van internationale studenten binnen de vereniging te bevorderen.


6 Constructieruimte
6.1 Er zal een duidelijke indeling van de constructieruimte worden gemaakt.
6.1.1 Elke commissie krijgt zijn eigen gebied waar zij verantwoordelijk voor zijn.
6.1.2 Deze ruimtes zullen worden aangegeven met aanduidingen op de grond.
6.1.3 Het bestuur zal erop toezien dat de commissies het gereedschap op de juiste plek terugleggen.
6.2 Er zal elk kwartiel een opruimavond georganiseerd worden om de constructieruimte netjes te houden. Hierbij zorgt elke commissie die van de ruimte gebruik maakt voor minimaal twee afgevaardigden die helpen met opruimen.
6.3 Het bestuur zal inventariseren en bijhouden welk gereedschap er nodig is en dit aanschaffen.